Vitajte na stránkach B2B portálu spoločnosti TECHNIA, spol. s r.o.

 

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY A NÁKUPNÝ PORIADOK

Všeobecné obchodné podmienky

 
 
 
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť TECHNIA, spol. s r.o. so sídlom Komárňanská cesta 72, 94001 Nové Zámky, IČO:31410936, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1045/N (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.shop.technia.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú sprístupnené kupujúcim na webovej stránke e - obchodu predávajúceho, www.shop.technia.sk, pričom kupujúci ich akceptáciu potvrdí v objednávke tovaru, adresovanej podľa týchto VOP predávajúcemu.
 
Kontaktné údaje predávajúce:
 
TECHNIA, spol. s r.o. so sídlom Komárňanská cesta 72, 94001 Nové Zámky, IČO: 31410936, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1045/N, DIČ: 2020413373, IČ DPH: SK2020413373, telefón: 035/ 692 11 03, technia@technia.sk (ďalej len „VOP“).
 
 
I. Všeobecné ustanovenia
 
 
 
1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť výlučne fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, pričom zmluvné vzťahy vzniknuté na základe tejto kúpnej zmluvy sa spravujú Obchodným zákonníkom.
 
1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej  zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.
 
1.3 Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).
 
1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v platnom znení.
 
1.5 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim  je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.
 
1.6 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára  v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.
 
1.7 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania  prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.
 
1.8 Produktom sa rozumie tovar uvedený v prehľade na internetových stránkach www.shop.technia.sk.
 
1.9 Predávajúci je oprávnený komunikovať s kupujúcim spravidla/nie však výlučne prostredníctvom e-mailovej adresy kupujúceho, ktorú je kupujúci povinný uviesť pri objednávaní -tovaru. Akákoľvek správa doručená na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim sa bude považovať za plnohodnotnú správu , vyvolávajúcu účinky písomného podania predávajúceho.
 
II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
II.1  Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy  zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 
II.2  K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.
 
II.3  Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto  prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.
 
 
II.4  V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v  opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 
II.5  V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a  doručenej predávajúcim kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny,  má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20 EUR. Predávajúci má pri omeškaní so zaplatením kúpnej ceny podľa tohto bodu VOP zároveň právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 
II.6 Vlastnícke právo k predávanému produktu prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 
 
III. Kúpna cena a platobné podmienky
 
 
3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V  prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.
 
3.2  Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej  úhrade v lehote splatnosti už nemení.
 
 
3.3  Náklady na dopravu a iné náklady súvisiace s dodaním produktov znáša predávajúci do výšky 100,- €.
 
3.4  Kúpna cena sa platí výlučne v mene Euro
 
 
IV. Dodanie produktov
 
 
4.1  Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.
 
4.2  Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, vakom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je spravidla 7 pracovných dní, pokiaľ sa objednaný tovar nachádza na sklade predávajúceho, inak do 15 dní, s tým, že tieto lehoty plynú   odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade vystavenia zálohovej faktúry. Zvláštne požiadavky (najmä nie však výlučne požiadavka špeciálnych dokončovacích procesov, špeciálnej suroviny) sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v potvrdení objednávky.
 
4.3  Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne po zistení tejto skutočnosti  informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za  produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
 
 
4.4  Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 
 
4.5  Dodanie tovaru kupujúcemu zabezpečí predávajúci. V súlade s bodom 3.3 týchto VOP prepravné náklady, iné náklady na dodanie tovaru vlastnými prostriedkami predávajúceho alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových  spoločností) nad sumu 100,- € znáša kupujúci. Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru na to oprávnenou osobou, pričom predávajúci nie je povinný skúmať, či tovar za kupujúceho prevzala oprávnená osoba. Kupujúci nie je oprávnený namietať prevzatie tovaru neoprávnenou osobou a na tom základe spochybňovať riadne dodanie tovaru predávajúcim .
 
4.6  Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 
4.7  Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne  v zmysle objednávky.
 
4.8  Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne vád zjavných a zistiteľných pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený tovar odmietnuť prevziať. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zjavné a zistiteľné  pri preberaní  produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide ovady  zistiteľné pri prevzatí. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, zrejmé pri preberaní tovaru a reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho  akceptované. Kupujúci je povinný za účelom zistenia zrejmých vád dodávaný produkt pri preberaní prezrieť alebo jeho prezretie zabezpečiť.
 
V. Prevzatie produktu
 
 
5.1  Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 
 
5.2  Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke  a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 10 dní odo dňa doručenia výzvy, je  kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho  prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Po márnom uplynutí tu uvedenej lehoty na prevzatie tovaru je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty  a náhradu škody tým nie je dotknutý a ostáva zachovaný aj po odstúpení od zmluvy.
 
5.3  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom  poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom  pokuse o doručovanie.
 
VI. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
 
7.1 Právne vzťahy zo zodpovednosti na zodpovednosť za vady produktu a poskytnutia záruky sa spravujú  ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nesprávnymi alebo nepresnými  podkladmi alebo pokynmi dodanými kupujúcim.
 
7.2  Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako  nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.
 
7.3  Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov a pokynov.
 
7.4  Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím  osobám v súvislosti s použitím produktov.
 
 
 
Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti TECHNIA, spol. sr.o.
 
Znenie VOP je účinné od 1.1.2019.
 


Ochrana osobných údajov